Zarządzanie nieruchomościami

W ramach naszych usług oferujemy Państwu:

 • Zarząd i administrację zgodnie z Ustawą o Własności Lokali.
  • weryfikowanie stanu prawnego i faktycznego nieruchomości, prowadzenie wykazu lokali, właścicieli lokali,
  • prowadzenie księgi obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wspólnej wymaganej przepisami prawa budowlanego,
  • zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego,
  • zapewnienie dla nieruchomości wspólnej dostaw energii elektrycznej, wody , gazu odprowadzenie ścieków i wywóz śmieci,
  • zapewnienie usług kominiarskich i innych usług związanych z funkcjonowaniem urządzeń technicznych nieruchomości wspólnej,
  • zawarcie ubezpieczenia budynku,
  • zawieranie umów o dostawy, roboty, bądź usługi związane z realizacją zadań wymienionych powyżej, kontrola prawidłowości wykonywania tych umów oraz ich rozwiązywanie w przypadkach uzasadnionych,
  • reprezentację ogółu właścicieli w sprawach dotyczących Wspólnoty przed Sądami i poza Sądami,
  • przygotowywanie, zwoływanie i obsługę ustawowych zebrań Wspólnoty.
 • Prowadzenie rozliczeń i księgowości Wspólnoty.
 • przygotowywanie projektu planu gospodarczego,
 • prowadzenie rozliczeń poprzez rachunek bankowy,
 • prowadzenie odpowiedniej księgowości,
 • sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego,
 • pobieranie i windykacja należności z tytułu pożytków i innych przychodów z nieruchomości,
 • rozliczenie z właścicielami lokali opłat z tytułu kosztów zarządu nieruchomością wspólną – w ciągu roku, w formie miesięcznych zaliczek na poczet kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej,
 • windykację opłat należnych od właścicieli lokali w postępowaniu sądowym.
 • Utrzymanie czystości wewnątrz oraz na terenie wokół nieruchomości.
 • Utrzymanie sprawności wszystkich urządzeń nieruchomości i opiekę konserwatorską.